บรรยากาศการแข่งขันกีฬาท้องที่ท้องถิ่นต้านยาเพสติดโนนตาลเกมส์ ครั้งที่21/2563 #วันที่29 กุมภาพันธ์ 2563 
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาท้องที่ท้องถิ่นต้านยาเพสติดโนนตาลเกมส์ ครั้งที่21/2563 #วันที่29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด