ฉีดวัคซิน สุนัข แมว ให้กับชาวบ้าน ภายในตำบลโนนตาล ทั้ง10หมู่บ้าน 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ออกฉีดวัคซิน สุนัข แมว ให้กับชาวบ้าน ภายในตำบลโนนตาล ทั้ง10หมู่บ้าน