งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยตามหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่ 
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 งานสาธารณสุข เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยตามหมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโควิด19