ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล โดยมีนายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ,ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาล ,นางสาววันทนา ง่อนสว่าง ,รองปลัด ,นางสาวญาณิศา คิดไร หัวหน้าสำนักปลัด ,นางบุญเพ็ญ มูลมณี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,นักวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล