ส่งน้ำที่บ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 8 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณถัยเทศบาลตำบลโนนตาล ออกส่งน้ำที่บ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ 8 ตำบลโนนตาล เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชนชน