ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองสิม บ้านโนนตาลน้อย หมู่ 10 ให้เป็นไปตามระเบียบการขุดเจาะ 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 นายวุฒิชัย บุญชิต นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หนองสิม บ้านโนนตาลน้อย หมู่ 10 ให้เป็นไปตามระเบียบการขุดเจาะ