วันที่ 8 มิถุนายน 2563 พี่น้องเทศบาลตำบลโนนตาล บำเพ็ญประโยชน์ ตัดตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ 
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 พี่น้องเทศบาลตำบลโนนตาล บำเพ็ญประโยชน์ ตัดตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโนนตาล