พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) 
วันที่ 11 มิถพุนายน 2563 เวลา 10.00 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ให้กับโรงเรียนบ้านหัวโนนตาล และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล ก่อนทำการเปิดภาคเรียนที่1/2563 (ในวันที่ 1 ก.ค.63)ที่จะถึงนี้