ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อ เพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อ เพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล ก่อนทำการเปิดเรียน