ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เมื่อวันที่ 8 ก.ค 63 เวลา 15.00 น. นายทองใบ ชัยภูมิ กำนันตำบลโนนตาล และนางสาววันทนา ง่อนสว่าง รองปลัด เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง ชั้น 2 โดยนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ดได้มอบนโยบาย การดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การผ่อนคลายระยะที่ 5 ได้เน้นย้ำประชาชนทุกโอกาส การ์ดอย่าตก ดำเนินชีวิติตามวิถีใหม่ ดังต่อไปนี้ 1.มาตรการป้องกันและควบคุมโรค 2.มาตรการบำบัดรักษา 3.มาตรการสร้างการรับรู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน 4.มาตรการเยียวยาฟื้นฟู 5.มาตรการคุมราคาสินค้าและป้องกันการกักตุนสินค้า 5.มาตรการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และกฎหมายอื่นๆ 6.มาตรการบริหารจัดการ ข้อสั่งการเพิ่มเติม 1.แจ้งเตือน การปฏิบัติในสถานการณ์ประกอบการ แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคฯ ตามแนว จว.กำหนด 2.การส่งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งการปลูกพืช การประมงและปศุสัตว์ ขอให้ดำเนินการให้เป็นวิถีชีวิต (*)3.โรคระบาดในหน้าฝน โดยเฉพาะไข้เลือดออก ให้รณรงค์ “กำจัดยุงลาย” อย่างต่อเนื่อง (*)6.เน้นย้ำน้ำลงใต้ดิน หรือธนาคารน้ำใต้ดิน ธนาคารน้ำบนดิน โดยเน้นย้ำ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้เข้าใจหลักวิชาการ