พิธีมอบและประกาศใช้ธรรมนูญตำบลและอำเภอเมือง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
พิธีมอบและประกาศใช้ธรรมนูญตำบลและอำเภอเมือง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด