บริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร่วมบริจาคโลหิต ให้กับสภากาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด