สอบข้อเท็จจริง กรณีการขอรับให้ที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัดศรีจอมทอง 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขอรับให้ที่ดินเพื่อใช้เป็นที่ตั้งวัดศรีจอมทอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจสอบการได้มาซึ่งที่ดินของวัดดังกล่าว