ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนะกงานเทศบาล เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564