รับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์จากศูนย์ยุติธรรมจังหวัด 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด รับมอบเอกสารประชาสัมพันธ์จากศูนย์ยุติธรรมจังหวัด