ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของภาคีเครือข่าย ศูนย์มีสุข ณ ห้องประชุม ทต.โนนตาล 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เทศศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการของภาคีเครือข่าย ศูนย์มีสุข ณ ห้องประชุม ทต.โนนตาล