ออกเติมน้ำที่บ่อพักระบบประปา บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่6 ตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสสาธารณภัย ออกเติมน้ำที่บ่อพักระบบประปา บ้านโนนม่วง หมู่ที่3 ตำบลโนนตาล