ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ/ชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เทศบาลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ/ชี้แจงต่อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอัญชัน