รอรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (LPA 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทสบาลตำบลโนนตาล รอรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (LPA) ณ ห้องประชุมอัญชันเทศบาลตำบลโนนตาล