งานจัดเก็บรายได้ ออกออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่โรงงานไฟฟ้า 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 งานจัดเก็บรายได้ ออกออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่โรงงานไฟฟ้า