ประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมอัญชัน เทศบาลตำบลโนนตาล 
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล จัดร่วมประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2/2563 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมอัญชัน เทศบาลตำบลโนนตาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564