สริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวพรนัชา มาสนา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ ลงพื้นที่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โนนตาล เกี่ยวกับการจ้างงานจากผู้ได้รับผลกระทบโรคไวรัสโคโรนา 19 โครงการ เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล