ประชุมหัวหน้าส่วนรายการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) 
วันที่ 1 กันยายน เวลา 14.00 น. นายทองใบ ชัยภูมิ กำนันตำบลโนนตาล และนางสาววันทนา ง่อนสว่าง รองปลัดเทศบาล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนรายการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) ผู้บริหาร อปท. และกำนัน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด