ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโนนตาลครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 
การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลโนนตาลครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563