โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 23563 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนตาล