งานป้องกันและบรรเทาสสาธารณภัย ออกเติมน้ำที่บ่อพักน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่4 ตำบลโนนตาล 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยงานป้องกันและบรรเทาสสาธารณภัย ออกเติมน้ำที่บ่อพักน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่4 ตำบลโนนตาล เพื่อช่วยเหลือพี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากระบบประปาผลิตน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของ พี่น้องหมู่บ้านดังกล่าว