การฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลโนนตาล เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด