งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศศบาลตำบลโนนตาล ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้อง บ้านโนนตาลน้อย หมู่ 10 
วันที่ 19 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศศบาลตำบลโนนตาล ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้อง บ้านโนนตาลน้อย หมู่ 10 เนื่องจาก ทางเทศบาลตำบลโนนตาล มีการปรับจัดทำถนน และธนาคารน้ำใต้ดิน จึงทำให้ระบบน้ำประปาใช้งานไม่ได้