งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศศบาลตำบลโนนตาล ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้อง บ้านหนองผือ หมู่4 
วันที่ 20 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศศบาลตำบลโนนตาล ออกแจกจ่ายน้ำให้แก่พี่น้อง บ้านหนองผือ หมู่4 ตำบลโนนตาล เนื่องจากระบบประปาอยู่ระหว่างซ่อมแซม