ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล และนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล 
ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล และนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล