ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล และนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล 
ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล และนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล