ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล #อย่างไม่เป็นทางการ 
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล #อย่างไม่เป็นทางการ