ประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาลครั้งแรก 14 พค 2564 
วันที่14 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาลครั้งแรก โดยมีนายชัยยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเริงวิทย์ ถนอมแส ปลัดอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ปฎิบัติราชการแทนในการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาลครั้งแรก โดยมี ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ ปลัดเทศบาลฯ ในฐานะเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนตาล ชั่วคราว ได้เชิญนายวรพันธ์ ดวงประทุม ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในที่ประชุม ขึ้นเป็นประธานสภาฯชั่วคราว พร้อมนำสมาชิกสภาฯ กล่าวคำปฎิญานตน ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้ #นายทูลไทย นามไพร ประธานสภา #นายยุติธรรม จอมคำสิงห์ รองประธานสภา #ส.ต.ท.สุขประจันทร์ พฤกษชาติ เลขานุการสภา (ปลัดเทศบาล) #นายสุคล แก้วบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 #นายสมพร อนุไพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 #นายเตียง อนุไพร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 #นายมีชัยลักษณ์ นรสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 #นายประเสริฐ จอมคำสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 1 #นายมนตรี ซ้งโนนรัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 #นางสาวยุวภา นนพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 #นายวรพันธ์ ดวงประทุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 #นายสีไพร ไกยสวน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2 #นายนิรันดร์ ลาดหนองขุ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต 2