นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล แถลงนโยบายต่อสภา 17 พค 2564 
#นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายถวาร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เพื่อแถลงนโยบายต่อสภา เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ซึ่งได้กําหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ #ฝ้ายบริหาร นายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล นายนายพิลัย ศิรเวช รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล นายสุวพงษ์ วินทะไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล นายสุรเดช ศรีทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล นายคำผาย วินทะไชย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล