นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล คณะกรรมการ และกรรมการดำเนินการประเมินประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วันที่28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายถาวร จอมคำสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ในนามประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการประเมินการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีการศึกษา 2564