ล้างทำความสะอาดถนนและฉีดน้ำป้องกันฝุ่นละออง 
วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 11.00 งานป้องกันและกองช่าง เทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกันล้างทำความสะอาดถนน คสล. ข้างบ้านนายรุ่ง ศรีทอง เพื่อทำความสะอาดถนนไม่ให้มีดิน ฝุ่นละออง เศษใบไม้ อื่นๆ ตามที่่ราษฎรร้องขอมา