งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าอบายมุข 
เมื่อคืนวันที่ 9 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนตาล ร่วมกับราษฎรบ้านโพนศรี พร้อมด้วยญาติของผู้เสียชีวิต ร่วมงานสวดอภิธรรมในงานศพ นางสายัญต์ แสวงสาย อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 61/2 บ้านโพนศรี คุ้มน้อย ตามบันทึกข้อตกลงธรรมนูญสุขภาพชุมชนตำบลโนนตาล งานศพ งานเศร้า ปลอดเหล้าอบายมุข