โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่5(เพิ่มเติม) วันที่ 15 มค 2561 
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่5 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง การระบายน้ำไม่ทัน เส้นกลางหมู่บ้านและเส้นไปวัดและรอบหมู่บ้าน วันที่ 15 มค 2561