งานประปา เทศบาลตำบลโนนตาล ออกตรวจสสอบแก้ไข ระบบประปา ม.4 ตู้ควบคุมตัดโอเวอร์โหลด 
วันที่ 24 เมษายน 2565 งานประปา เทศบาลตำบลโนนตาล ออกตรวจสสอบแก้ไข ระบบประปา ม.4 ตู้ควบคุมตัดโอเวอร์โหลด