จัดประชุมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินจาก รพ.สต. ทต.โนนตาล 
วันที่ 25 เมษายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินจาก รพ.สต. ทต.โนนตาล