ประชุมประชุมเดือน เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการแก้ไข รายงานผลการปฎิบัติงาน แต่ละกอง และรับฟังนโยบายจากทางคณะผู้บริหาร 
วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมประชุมเดือน เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการแก้ไข รายงานผลการปฎิบัติงาน แต่ละกอง และรับฟังนโยบายจากทางคณะผู้บริหาร