รายงานการประชุมสภาฯ/ผู้บริหาร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนตาล

      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 29  กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลด
      รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 27 - 29   เมษายน  2559 ดาวน์โหลด
      รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลด
      รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 28  มิถุนายน 2559  ดาวน์โหลด
      รายงานการประชุมสภาสมัยวสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 15 16 17 26  สิงหาคม 2559  ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยวสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 24  พฤศจิกายน 2559  ดาวน์โหลด


รายงานการประชุมผู้บริหาร

      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๔  วันที่ ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๙   ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๕  วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๖  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๗  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๙  วันที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐  วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
      รายงานประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด