วิสัยทัศน์การพัฒนา/นโยบาย

วิสัยทัศน์การพัฒนา/นโยบาย 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น   สร้างสรรค์   พัฒนา  ส่งเสริมการศึกษา   ปวงประชามีสุข
พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑   เพิ่มศักยภาพของเทศบาลตำบลโนนตาล
พันธกิจที่ ๒   พัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนนิยมทางสังคม
พันธกิจที่ ๓   เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการพัฒนาและความเป็นธรรม
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 
นโยบาย
 
๑. ดำเนินการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครอบครัว
๒. ดำเนินการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
๓. ดำเนินการพัฒนาและขยายโอกาสทางด้านการศึกษา
๔. ดำเนินการพัฒนาเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นสำนึกรักบ้านเกิดมากยิ่งขึ้น
๕. ดำเนินการพัฒนาส่งเสริม สร้างรายได้ให้กับประชาชน มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้พร้อมทั้งแก้ไขปัญหา
    ความยากจนของประชาชนในเขตพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๖. ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟูและจัดระบบสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้น่าอยู่ สวยงาม และยั่งยืนตลอดไป
๗. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลโนนตาลอย่างต่อเนื่อง
๘. ดำเนินการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดหาตลาดรองรับสินค้าจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่    
     เทศบาลตำบลโนนตาล
๙. สร้างเทศบาลตำบลโนนตาล ให้เป็นองค์กรที่มีหลักคุณธรรม จริยธรรม ความเสมอภาค 
     ความยุติธรรม ความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 

 

 

นโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโนนตาล
 
๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     แนวทางการพัฒนา
     ๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
     ๑.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการวางแผนพัฒนาระบบการขนส่งให้สามารถเชื่อมโยงประสานกันได้อย่างสะดวก
            รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
     ๑.๓ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เหมาะสมและขยายการบริการให้เข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึง
     ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
            การสื่อสารโทรคมนาคมด้านอื่น ๆ ไปสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
     ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะให้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร
     ๑.๖ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน หน่วยงานราชการ
     ๑.๗ ปรับปรุงส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาล
๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนา
     ๒.๑ สนับสนุนการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ
            ประชาสัมพันธ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง
     ๒.๒ รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์และพัฒนากลุ่มอาชีพ
     ๒.๓ ส่งเสริมตลาดชุมชนโดยจัดให้มีลานค้าชุมชน และร้านค้าชุมชน สินค้าที่ระลึกของชุมชน
     ๒.๔ ฝึกอบรมให้มีความรู้และทักษะในเชิงธุรกิจ การผลิต การบริหาร การจัดการ และการตลาดให้แก่
            ผู้ประกอบการ องค์กรเอกชน   และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
     ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนในชุมชน
๓. นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
     แนวทางการพัฒนา
     ๓.๑ พัฒนา ฟื้นฟู   และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน   ศาสนสถาน   แหล่งท่องเที่ยว
            ธรรมชาติต่าง ๆ 
     ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
     ๓.๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมอนุรักษ์
            ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และงานประจำปี
     ๓.๔ ส่งเสริมในด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวทุกรูปแบบ
๔. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม
     แนวทางการพัฒนา
     ๔.๑ สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของเทศบาลและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
            สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชน
     ๔.๒  สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับบริการเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น 
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่รับเลี้ยงเด็ก โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ เทศบาล 
            ภาคเอกชน  ชุมชน และครอบครัว
     ๔.๓ สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
     ๔.๔ จัดสร้างแหล่งความรู้ในชุมชนพร้อมอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการค้นคว้า
            หาความรู้ของครอบครัวและชุมชน
     ๔.๕ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ให้ทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
            ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
     ๔.๖ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและชุมชนร่วมกันกำหนดและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสมดุลสัมพันธ์กัน
            ทั้งหลักสูตรที่เน้นการเป็นสากลบนรากฐานของความเป็นไทย หลักสูตรที่เน้นความสนใจของผู้เรียน 
            และหลักสูตรท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของชุมชน
     ๔.๗ สนับสนุนให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการค้นคว้า วิจัยการสาธิตการสอน
            และแนะนำวิธีการต่อเด็กที่มีปัญญาเลิศ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
     ๔.๘ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
            ตลอดทั้งการพัฒนาให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     ๔.๙ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นทรัพยากร
            ด้านการเรียนการสอนร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน
     ๔.๑๐ ส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ทันสมัยถูกต้องเพื่อส่งเสริม
             กระบวนการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
     ๔.๑๑ ส่งเสริมสืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป
     ๔.๑๒ การพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
     ๔.๑๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาให้มีความต่อเนื่อง
๕. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม
     แนวทางการพัฒนา
     ๕.๑ ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
     ๕.๒ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขและเพิ่มบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
     ๕.๓ สนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีสิทธิรับรู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัย
            และสามารถเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย
     ๕.๔ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษาทุกระดับ จัดกิจกรรม
            การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย 
            และเล่นกีฬาอย่างเพียงพอและทั่วถึง
     ๕.๕ สนับสนุนให้ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงครอบคลุม ควบคู่กับการปรับปรุงและ
            พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
     ๕.๖  สนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยผสมในระบบสาธารณสุข โดยการพัฒนาองค์ความรู้ตามภูมิปัญญา
            ท้องถิ่น และการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุข
     ๕.๗ พัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและโรคติดต่ออื่น ๆ
     ๕.๘ สนับสนุนให้ชุมชนดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้มีมาตรการ
            ระบบงาน และวิธีการปฏิบัติในการตรวจตรา แจ้งข่าวสาร ระงับเหตุอย่างเป็นระบบ
     ๕.๙ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งให้ทุกชุมชนได้มีอุปกรณ์
            และได้รับการฝึกอบรมความพร้อม ตามความเห็นชอบและสามารถป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้
     ๕.๑๐ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน
              ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนผู้ใช้แรงงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
     ๕.๑๑ เสริมสร้างสมรรถภาพของชุมชนให้แข็งแรง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตระหนักถึงหน้าที่ทั้งต่อตนเอง
              และสังคม สนับสนุนกิจกรรมทางการศาสนาและวัฒนธรรมที่ริเริ่มโดยชุมชนการพัฒนากระบวนการ
              สร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและการสร้างผลงานที่มีคุณภาพแก่สังคม
     ๕.๑๒ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจถึงรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ร่วมมือกันเผยแพร่รักษา
              สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม   ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
     ๕.๑๓ สงเคราะห์เด็กและเยาวชน คนชรา คนพิการทุพพลภาพ ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
              ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๖. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา
     ๖.๑ ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากชุมชนและส่งเสริมการนำมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม
     ๖.๒ จัดให้มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม และการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ
     ๖.๓ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและองค์กรชุมชนได้ตระหนัก
            ถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความร่วมมือใน
            การป้องกัน ติดตามเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
     ๖.๔ จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติของชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้าง
            ภูมิทัศน์ท้องถิ่นให้มีความน่าอยู่
     ๖.๕ ส่งเสริม ประสาน และผนึกกำลังกับส่วนราชการทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่นอื่น องค์กรเอกชน
            และประชาชนให้ร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. นโยบายการพัฒนาด้านกิจการบ้านเมืองที่ดี
     แนวทางการพัฒนา
     ๗.๑ พัฒนาและปฏิรูประบบการบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการบริหาร
            งบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
     ๗.๒ เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาและการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสังคมทั้งภาครัฐ และ
            เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน ชุมชน และประชาชน ในการร่วมคิด
            ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
     ๗.๓ พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ให้เน้นคุณธรรมและ
            ความสามารถ และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมเป็นหลัก การปฏิบัติงานอย่างสุจริต เพื่อ
            รองรับการกระจายอำนาจ การถ่ายโอนภารกิจ เพื่อเตรียมรองรับระบบการตรวจสอบความโปร่งใส
     ๗.๔ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการประชาชนและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่ม
            ประสิทธิภาพในการบริหารงานและบริการประชาชน
     ๗.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชน การจัดเวทีประชาคมในชุมชนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
            ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเพื่อการสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
     ๗.๖ จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน  ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเอง
     ๗.๗ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลโดยปรับปรุงเทศบัญญัติ อัตราภาษีค่าธรรมเนียม
            ที่มุ่งความเสมอภาคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการด้านสังคม
            อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
     ๗.๘ พัฒนาประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนตาล
     ๗.๙ ส่งเสริมให้มีการลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือยทุกประเภท ตลอดจนการใช้มาตรการประหยัดน้ำ
            ประหยัดไฟฟ้า น้ำมัน ด้วยการจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแทนที่
๘. นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร – นโยบายของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     แนวทางการพัฒนา
     ๘.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
     ๘.๒ พัฒนาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
     ๘.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เทศบาลมีความเข้มแข็ง ร่วมมือประสานงานเกื้อกูลกับองค์กรอื่น ทั้งภาครัฐ
            และเอกชนในการพัฒนาท้องถิ่น
     ๘.๔ ส่งเสริมปรับปรุง และพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร
     ๘.๕ ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
            ให้ทันสมัย สะดวก เอื้ออำนวยต่อการให้บริการประชาชน
     ๘.๖ ส่งเสริมและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งภารกิจอื่นใดที่จะถูก
            ถ่ายโอนให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
                     จากนโยบายการพัฒนาพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง ๘ ด้าน ข้าพเจ้า  นายวุฒิชัย   บุญชิต   นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล  ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของคณะผู้บริหารดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้วางอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงของเทศบาลตำบลโนนตาล และความต่อเนื่องกับเหตุการณ์ ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประกอบกัน เมื่อแถลงนโยบายเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้บริหารจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป
 
                     คณะผู้บริหารขอให้ความเชื่อมั่น ต่อสภาเทศบาลตำบลโนนตาล อันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่
ในการควบคุมการบริหารราชการ   คณะผู้บริหารจะบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์    สุจริต    และเสียสละ 
มีความโปร่งใส   ให้ความเสมอภาค  มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้า จะพัฒนาให้องค์กร
เป็นองค์กรต้นแบบ ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  การมีส่วนร่วมของประชาชน   เพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงกัน  มีความเท่าเทียมกัน  เป็นสังคมที่มีความสมดุลมากขึ้น  และทำให้พี่น้อง
ประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนตาลอย่างพึงพอใจ ในบริบทที่
เป็นอยู่และยอมรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านการเมือง การปกครอง คณะผู้บริหาร
จะร่วมกันทุ่มเท  ความรู้   ความสามารถ  กำลังกาย   กำลังใจ   พร้อมทั้งกำลังศรัทธา  ร่วมมือร่วมใจกัน 
สร้างสรรค์พัฒนาเทศบาลตำบลโนนตาล โดยยึดหลักสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดความ
ผาสุกของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลโนนตาลเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน
ตามนโยบายดังกล่าวให้เสร็จลุล่วง    เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนตาล   สืบต่อไปแบบยั่งยืน
 
                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
 
                                                                                              นายวุฒิชัย   บุญชิต
                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล