เทศบัญญัติ/แผนต่างๆ

เทศบัญญัติ

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    คลิกเมนูด้านล่าง

            ข้อมูลเบื้องต้นของอปท                                       
            คำแถลง
                     คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง
                     คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ
                     คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
           บันทึกหลักการและเหตุผล
                     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน
                     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน
                     บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล
           รายงานประมาณการรายรับ
           รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
           รายงานประมาณการรายจ่าย
           รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
           ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
           รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ
           

  แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลโนนตาล

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

      แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

      แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕

 

เทศบัญญัติเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เทศบัญญัติเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

 

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙

 

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐

 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

แผนป้องกันการทุจริต4ปี