เทศบัญญัติ/แผนต่างๆ

เทศบัญญัติ

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

แผนสามปี

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

      แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

 

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙

 

แผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐

 

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

 

แผนป้องกันการทุจริต4ปี

      ปกเอกสารหน้า หลัง

      ประกาศเจตจำนง

      ฟอร์มรายงานประเมินตนเอง

      ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

      ส่วนที่-๑ 

      ส่วนที่-๒

      ส่วนที่-๓