1.สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1.สถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร