19.การประชาสัมพันธ์ฯช่องทางต่างๆ

18.การประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ