6.การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารฯ

6.การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ