ข่าวประกาศ

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 09:17:28   เข้าชม   3

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2564
1 ธ.ค. 2564 09:16:20   เข้าชม   3

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
24 พ.ย. 2564 15:10:54   เข้าชม   9

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง และสรุปผลการคำนวนค่าก่อสร้าง หมู่5 บ้านโพนศรี
22 พ.ย. 2564 12:12:12   เข้าชม   10

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อระบบประปา หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี ตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2564 12:07:27   เข้าชม   14

บัญชีค่าวัสดุและค่าแรง และสรุปผลการคำนวนค่าก่อสร้าง หมู่3 บ้านโนนม่วง
22 พ.ย. 2564 12:00:50   เข้าชม   15

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ราคากลางในการาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำบาดาลเพื่อระบบประปา หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง ตำบลโนนตาล
22 พ.ย. 2564 11:59:25   เข้าชม   11

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๔
19 พ.ย. 2564 11:54:22   เข้าชม   8

เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5 จำนวน5 บทความ
22 พ.ย. 2564 11:46:26   เข้าชม   8

เผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 5 จำนวน5 บทความ
19 พ.ย. 2564 11:40:57   เข้าชม   9

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 พ.ย. 2564 10:18:43   เข้าชม   11

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ถนนคอนกรีตบ้านป่าอิเม้ง - หนองแก้ว
18 พ.ย. 2564 15:41:55   เข้าชม   7

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ถนนคอรีตบ้านป่ายาง - บ้านดู่น้อย
18 พ.ย. 2564 15:37:31   เข้าชม   8

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
18 พ.ย. 2564 15:28:03   เข้าชม   9

ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงด้วยวัสดุหินคลุก หมู่ที่1
11 พ.ย. 2564 09:49:38   เข้าชม   8

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุบผิวถนนด้ยวัสดุหินคลุก หมู่2
11 พ.ย. 2564 09:35:24   เข้าชม   7

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:17:27   เข้าชม   6

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:16:16   เข้าชม   7

สรุปจัดซื้อกันยายน2564
11 พ.ย. 2564 09:14:53   เข้าชม   6

สรุปจัดจ้างกันยายน2564
11 พ.ย. 2564 09:13:33   เข้าชม   6

สรุปจัดซื้อสิงหาคม 2564
11 พ.ย. 2564 09:11:58   เข้าชม   6

สรุปจัดจ้างสิงหาคม2564
11 พ.ย. 2564 09:10:38   เข้าชม   6

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร แบบ ปร6
11 พ.ย. 2564 09:07:52   เข้าชม   7

แบบสรุปค้าครุภัณฑ์จัดซื้อ แบบ ปร 5ข
15 พ.ย. 2564 08:57:24   เข้าชม   6

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร5 ก
11 พ.ย. 2564 08:55:34   เข้าชม   5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ป4 ครุภัณฑ์
11 พ.ย. 2564 08:46:59   เข้าชม   6

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆจำเป็นต้องมี ในการก่อสร้าง แบบ ปร4 พ
11 พ.ย. 2564 08:38:30   เข้าชม   5

ตารางวงเงินงบประมมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง แบบ บก 01
15 พ.ย. 2564 08:21:16   เข้าชม   7

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส4 2564
5 พ.ย. 2564 09:17:52   เข้าชม   9

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำห้้องประชุม ทต.โนนตาล
5 พ.ย. 2564 14:35:02   เข้าชม   11

กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง และกำหนดปริมาณน้ำมันฯ
4 พ.ย. 2564 14:20:58   เข้าชม   9

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
3 พ.ย. 2564 09:50:23   เข้าชม   19

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
28 ต.ค. 2564 10:19:50   เข้าชม   15

ตัวอย่างแบบคำร้องต่างๆ
25 ต.ค. 2564 10:30:01   เข้าชม   17

แบบขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทที่ 3 (สถานีบริการน้ำมัน)
20 ต.ค. 2564 10:19:46   เข้าชม   16

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับหารจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง
19 ต.ค. 2564 11:33:19   เข้าชม   24

ประกาศผู้ชนะหรือได้รับคัดเลือก การเสนอราคาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก
21 ก.ย. 2564 15:04:38   เข้าชม   33

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565
13 ก.ย. 2564 09:01:41   เข้าชม   21

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านหนองบัว หมู่1 ต.โนนตาล
13 ก.ย. 2564 10:59:51   เข้าชม   22

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
31 ส.ค. 2564 14:24:28   เข้าชม   38

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
19 ส.ค. 2564 16:53:33   เข้าชม   33

สรุปการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:28:10   เข้าชม   30

สรุปการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2564
16 ส.ค. 2564 09:26:34   เข้าชม   31

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฯ
30 ก.ค. 2564 13:34:56   เข้าชม   38

ขอขยายเวลาการจัดส่งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถึุงผู้เสียภาษี่แต่ละราย ตามมาตตรา 30 23
28 พ.ย. 2562 15:03:15   เข้าชม   25

ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตาม พรบ ภาษีที่ดิน 2562
26 ส.ค. 2563 14:53:47   เข้าชม   27

บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563
28 พ.ย. 2562 12:24:40   เข้าชม   27

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 ) และแจ้งรายการคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.7) หมู่1-10 )
28 พ.ค. 2563 12:10:45   เข้าชม   32

สรุปการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2564
6 ก.ค. 2564 11:44:41   เข้าชม   33

สรุปการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2564
6 ก.ค. 2564 11:43:48   เข้าชม   34

สรุปการจัดซื้อ เดือน พฤษภาคม 2564
6 มิ.ย. 2564 11:38:39   เข้าชม   30

สรุปการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2564
6 มิ.ย. 2564 11:37:35   เข้าชม   28

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไร
23 มิ.ย. 2564 09:31:10   เข้าชม   63

สรุปการจัดจ้าง เดือน เมษายน 2564
11 พ.ค. 2564 14:23:10   เข้าชม   51

สรุปการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
11 พ.ค. 2564 14:22:09   เข้าชม   48

กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล
5 พ.ค. 2564 16:03:52   เข้าชม   63

ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre - order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E - Commerce
3 พ.ค. 2564 10:16:12   เข้าชม   61

#ยูเนสโก เปิดสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้
30 เม.ย. 2564 11:25:19   เข้าชม   53

ขอเชิญรับฟังรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน2564
30 เม.ย. 2564 11:00:00   เข้าชม   50

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
30 เม.ย. 2564 10:51:26   เข้าชม   60

การส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างรับรู้สู่ชุมชน 2564
22 เม.ย. 2564 10:23:27   เข้าชม   54

ชองทางทางรับฟังต่างๆ ของ ไทยพีบีเอสพอดคาสต์
8 เม.ย. 2564 14:45:56   เข้าชม   60

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2ฯ
8 เม.ย. 2564 14:38:04   เข้าชม   62

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ำมัน ปี2564
8 เม.ย. 2564 14:19:38   เข้าชม   62

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
8 เม.ย. 2564 14:03:14   เข้าชม   61

รายงานติดตามแผน ทต.โนนตาล 2563
8 เม.ย. 2564 15:48:35   เข้าชม   63

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 (การบริหารการเงินงบประมาณ)
30 มี.ค. 2564 16:09:07   เข้าชม   67

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน
30 มี.ค. 2564 15:53:07   เข้าชม   60

รายงานผลกการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2563
30 มี.ค. 2564 15:38:43   เข้าชม   66

สรุปการจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์ 2564
22 มี.ค. 2564 08:42:27   เข้าชม   78

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
12 มี.ค. 2564 11:03:37   เข้าชม   72

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่3
10 มี.ค. 2564 10:44:57   เข้าชม   66

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่2
10 มี.ค. 2564 10:44:09   เข้าชม   80

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ของเทศบาลตำบลโนนตาล สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน63 ตอนที่1
10 มี.ค. 2564 10:43:01   เข้าชม   75

ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบและการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กย 63
10 มี.ค. 2564 10:11:52   เข้าชม   67

รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ สตง 2563
10 มี.ค. 2564 10:08:28   เข้าชม   72

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล และนายกเทศศมนตรีตำบลโนนตาล (ส.ถ./ผ.ถ.4/4)
19 ก.พ. 2564 15:28:15   เข้าชม   224

สรุปการจัดซื้อ เดือน มกราคม 2564
16 ก.พ. 2564 10:58:57   เข้าชม   65

สรุปการจัดจ้าง เดือน มกราคม 256
16 ก.พ. 2564 10:58:01   เข้าชม   65

สรุปการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
16 ก.พ. 2564 10:56:48   เข้าชม   60

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564
16 ก.พ. 2564 10:44:58   เข้าชม   73

ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้าย เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 16:02:10   เข้าชม   91

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 09:57:30   เข้าชม   173

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล
4 ก.พ. 2564 09:55:05   เข้าชม   154

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
1 ก.พ. 2564 09:04:27   เข้าชม   122

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่1
13 ม.ค. 2564 15:59:43   เข้าชม   99

สรุปการจัดซื้อ เดือน ธันวาคม 2563
12 ม.ค. 2564 15:42:30   เข้าชม   105

สรุปการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563
12 ม.ค. 2564 15:39:43   เข้าชม   85

การคัดเลือกและจ้างเหมาบุคลากรตามโครงการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ประจำจุดเคาน์เตอร์บริการ อำเภอยิ้ม
4 ม.ค. 2564 15:20:28   เข้าชม   106

การจัดการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการใช้พื้นที่ดงหนองห้างสาธารณะประโยชน์
4 ม.ค. 2564 06:28:59   เข้าชม   101

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนเหลี่ยม หมูู่6 คุ้มเหล่ากา
30 ธ.ค. 2563 14:30:28   เข้าชม   79

ประกาศกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่
18 ธ.ค. 2563 11:58:08   เข้าชม   91

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่่ชำรุด เสื่อสภาพ
18 ธ.ค. 2563 11:53:24   เข้าชม   99

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 6 คุ้มเหล่ากา
14 ธ.ค. 2563 12:51:50   เข้าชม   106

สรุปการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563
7 ธ.ค. 2563 14:05:27   เข้าชม   82

สรุปการจัดซื้อ เดือน พฤศจิกายน 2563
7 ธ.ค. 2563 14:04:27   เข้าชม   96

ประะกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมผิวทาง Asphaltic
7 ธ.ค. 2563 12:02:09   เข้าชม   80

ประกาศผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
1 ธ.ค. 2563 10:25:24   เข้าชม   92

สรุปการจัดซื้อ เดือน ตุลาคม 2563
1 ธ.ค. 2563 10:13:25   เข้าชม   89

สรุปการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563
1 ธ.ค. 2563 10:12:28   เข้าชม   103

สรุปการจัดซื้อ เดือน กันยายน 2563
1 ธ.ค. 2563 10:11:26   เข้าชม   109

สรุปการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2563
1 ธ.ค. 2563 10:10:20   เข้าชม   93

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
24 พ.ย. 2563 12:09:04   เข้าชม   92

ประชาสัมพันธ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
4 พ.ย. 2563 15:48:48   เข้าชม   94

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
4 พ.ย. 2563 09:39:58   เข้าชม   98

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลางและกำหนดปริมาณน้ำมันฯ
3 พ.ย. 2563 11:26:28   เข้าชม   135

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2 พ.ย. 2563 11:05:47   เข้าชม   102

ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
29 ต.ค. 2563 14:09:30   เข้าชม   122

แก้ไข ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
19 ต.ค. 2563 11:43:41   เข้าชม   172

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
9 ต.ค. 2563 14:12:25   เข้าชม   134

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 136/2563 เรื่อง รายชื่อนักนักเรียนเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาฯ
18 ก.ย. 2563 11:24:07   เข้าชม   108

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 135/2563 เรื่อง รายชื่อนักศึกษาซึ่งเป็น ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาฯ
18 ก.ย. 2563 11:21:46   เข้าชม   105

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4ฯ
11 ก.ย. 2563 11:01:27   เข้าชม   89

สรุปการจัดซื้อ เดือน สิงหาคม 2563
11 ก.ย. 2563 10:59:59   เข้าชม   136

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข่้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
1 ก.ย. 2563 15:12:46   เข้าชม   156

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการประบปรุงถนน ม10
27 ส.ค. 2563 09:24:18   เข้าชม   139

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ
10 ส.ค. 2563 15:56:23   เข้าชม   115

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเริ่มจากทางหลวงหมายบเลข215 ถึงบ้านนางมาลัย สร่างโศก บ้านโนนตาลน้อย หมูที่ 10
10 ส.ค. 2563 15:27:02   เข้าชม   111

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนน สายทางหลวงหมายเลข215-ม10 ฯ
7 ส.ค. 2563 16:10:42   เข้าชม   105

สรุปการจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2563
4 ส.ค. 2563 09:54:36   เข้าชม   106

สรุปการจัดซื้อ เดือนกรกฎาคม 2563
4 ส.ค. 2563 09:53:43   เข้าชม   133

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3
30 ก.ค. 2563 16:06:51   เข้าชม   125

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2
30 ก.ค. 2563 16:02:19   เข้าชม   123

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรือผู้ได้เรับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1
30 ก.ค. 2563 15:39:36   เข้าชม   136

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส3 เมษายน- มิถุนายน 2563
30 ก.ค. 2563 13:07:06   เข้าชม   121

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส2 มกราคม- มีนาคม 2563
30 ก.ค. 2563 13:06:25   เข้าชม   132

รายละเอียดแนบท้ายไตรมาส 1 ตุลาคม- ธันวาคม 2562
30 ก.ค. 2563 13:05:36   เข้าชม   117

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดประจำไตรมาสที่ 2
30 ก.ค. 2563 13:04:13   เข้าชม   127

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ได้รับการคัดประจำไตรมาสที่ 1
30 ก.ค. 2563 13:03:40   เข้าชม   113

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
30 ก.ค. 2563 12:57:45   เข้าชม   119

ประชาสัมพันธุ์การจัดการขยะมูลฝอยและข้อเสียอันตรายต่อชุมชนของของประเทศ
20 ก.ค. 2563 12:55:34   เข้าชม   119

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ ทต.โนนตาล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
20 ก.ค. 2563 12:45:34   เข้าชม   117

เทศบาลตำบลนิเวศน์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง
20 ก.ค. 2563 11:46:25   เข้าชม   134

รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" สถานีวิทยุ สวพ. 91.0 (91.0 Mhz)
20 ก.ค. 2563 11:12:27   เข้าชม   121

ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
13 ก.ค. 2563 14:30:27   เข้าชม   126

สรุปการจัดซื้อ เดือนมิถุนายน 2563
10 ก.ค. 2563 15:07:10   เข้าชม   116

สรุปการจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2563
10 ก.ค. 2563 15:06:04   เข้าชม   119

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 ก.ค. 2563 15:03:20   เข้าชม   112

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานของเทศบาล ฉบับ44 ปี2558
29 มิ.ย. 2563 15:57:43   เข้าชม   138

แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
29 มิ.ย. 2563 15:06:12   เข้าชม   135

นโยบายการบริหารงานเทศบาลของนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
29 มิ.ย. 2563 14:49:11   เข้าชม   132

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3ฯ
25 มิ.ย. 2563 14:28:36   เข้าชม   135

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
25 มิ.ย. 2563 14:10:41   เข้าชม   129

ประชาสัมพันธ์การบริการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ปี 2562
19 ก.พ. 2562 13:53:35   เข้าชม   129

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง
16 มิ.ย. 2563 10:27:10   เข้าชม   120

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน ธันวาคม 2562
16 มิ.ย. 2563 10:23:41   เข้าชม   120

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
16 มิ.ย. 2563 10:22:54   เข้าชม   118

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน ตุลาคม 2562
16 มิ.ย. 2563 10:22:07   เข้าชม   122

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน กันยายน 2562
16 มิ.ย. 2563 10:21:07   เข้าชม   112

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน พฤษภาคม 2563
16 มิ.ย. 2563 10:18:26   เข้าชม   147

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน เมษายน 2563
16 มิ.ย. 2563 10:16:57   เข้าชม   116

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน มีนาคม2563
16 มิ.ย. 2563 10:16:04   เข้าชม   111

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
16 มิ.ย. 2563 10:15:08   เข้าชม   114

ประกาศการผลจัดซื้อประจำเดือน มกราคม 2563
16 มิ.ย. 2563 10:14:10   เข้าชม   113

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล
16 มิ.ย. 2563 09:43:26   เข้าชม   108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง
15 เม.ย. 2563 10:30:44   เข้าชม   125

ร่างเทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว
12 พ.ค. 2563 16:28:33   เข้าชม   134

สรุปจัดซื้อเดือนเมษายน 2563
12 พ.ค. 2563 13:53:46   เข้าชม   120

สรุปจัดจ้างเมษายน2563
5 พ.ค. 2563 11:37:56   เข้าชม   118

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
9 เม.ย. 2563 09:59:11   เข้าชม   142

งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
3 เม.ย. 2563 15:18:33   เข้าชม   134

สรุปจัดซื้อ มีนาคม 2563
3 เม.ย. 2563 15:14:07   เข้าชม   140

สรุปจัดจ้าง มีนาคม 2563
3 เม.ย. 2563 15:13:36   เข้าชม   137

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2ฯ
9 มี.ค. 2563 11:41:47   เข้าชม   155

สรุปจัดซื้อกุมภาพันธ์ 2563
9 มี.ค. 2563 11:40:27   เข้าชม   146

สรุปจัดซื้อมกราคม 2563
9 มี.ค. 2563 11:38:32   เข้าชม   133

สรุปจัดจ้าง มกราคม 2563
9 มี.ค. 2563 11:37:33   เข้าชม   136

สรุปจัดซื้อธันวาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:35:37   เข้าชม   137

สรุปจัดจ้างธันวาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:34:27   เข้าชม   146

สรุปจัดซื้อพฤศจิกายน 2562
9 มี.ค. 2563 11:30:48   เข้าชม   149

สรุปจัดจ้างพฤศจิกายน 2562
9 มี.ค. 2563 11:30:02   เข้าชม   129

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2562
9 มี.ค. 2563 11:28:00   เข้าชม   141

สรุปจัดจ้างตุลาคม 62
9 มี.ค. 2563 11:26:51   เข้าชม   134

สรุปจัดจ้างกันยายน 2562
5 มี.ค. 2563 14:11:35   เข้าชม   144

สรุปจัดจ้างสิงหาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:10:47   เข้าชม   150

สรุปจัดจ้างกรกฎาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:09:42   เข้าชม   128

สรุปจัดจ้างมิถุนายน 2562
5 มี.ค. 2563 14:08:27   เข้าชม   139

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:07:32   เข้าชม   138

สรุปจัดจ้างเมษายน2562
5 มี.ค. 2563 14:06:38   เข้าชม   137

สรุปจัดจ้างกุมภาพันธุ์ 2562
5 มี.ค. 2563 14:05:32   เข้าชม   135

สรุปจัดจ้างมกราคม 2562
5 มี.ค. 2563 14:02:54   เข้าชม   140

สรุปจัดซื้อกันยายน 2562
5 มี.ค. 2563 13:56:24   เข้าชม   128

สรุปจัดซื้อกรกฎาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:54:22   เข้าชม   136

สรุปจัดซื้อมิถุนายน2562
5 มี.ค. 2563 13:53:00   เข้าชม   133

สรุปจัดซื้อพฤษภาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:50:29   เข้าชม   135

สรุปจัดซื้อเมษายน 2562
5 มี.ค. 2563 13:48:49   เข้าชม   130

สรุปจัดซื้อมีนาคม 2562
5 มี.ค. 2563 13:47:34   เข้าชม   136

สรุปจัดซื้อกุมภาพันธ์ 2562
5 มี.ค. 2563 13:45:48   เข้าชม   126

สรุปจัดซื้อ มกราคม2562
5 มี.ค. 2563 13:44:28   เข้าชม   126

สรุปจัดซื้อ ธันวาคม2561
5 มี.ค. 2563 13:41:54   เข้าชม   130

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:40:57   เข้าชม   132

สรุปจัดซื้อ พฤษจิกายน 2561
5 มี.ค. 2563 13:39:53   เข้าชม   133

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
5 มี.ค. 2563 13:38:38   เข้าชม   126

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:36:40   เข้าชม   128

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2561
5 มี.ค. 2563 13:35:35   เข้าชม   126

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
5 มี.ค. 2563 13:21:39   เข้าชม   155

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่
3 มี.ค. 2563 13:20:17   เข้าชม   164

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
27 ก.พ. 2563 15:05:58   เข้าชม   167

รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาส1/2563
17 ก.พ. 2563 15:39:38   เข้าชม   148

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
31 ม.ค. 2563 15:56:53   เข้าชม   220

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
27 ม.ค. 2563 10:32:27   เข้าชม   147

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2563
22 ม.ค. 2563 15:54:42   เข้าชม   168

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2563
22 ม.ค. 2563 15:52:58   เข้าชม   173

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
20 ม.ค. 2563 13:41:19   เข้าชม   151

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
15 ม.ค. 2563 11:25:46   เข้าชม   157

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2562
13 ม.ค. 2563 10:06:19   เข้าชม   145

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2562
13 ม.ค. 2563 10:01:19   เข้าชม   145

ประะกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1ฯ 2562
26 ธ.ค. 2562 11:23:48   เข้าชม   146

ทต.โนนตาล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25 ธ.ค. 2562 16:28:54   เข้าชม   190

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2562
18 ธ.ค. 2562 15:39:19   เข้าชม   214

ทต.โนนตาล ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
16 ธ.ค. 2562 15:51:07   เข้าชม   177

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รบการรับรอง ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน 2562
16 ธ.ค. 2562 12:03:12   เข้าชม   164

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือน ธันวาคม2562
13 ธ.ค. 2562 15:24:04   เข้าชม   145

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
13 ธ.ค. 2562 15:15:46   เข้าชม   171

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2562
11 ธ.ค. 2562 11:00:52   เข้าชม   153

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2562
11 ธ.ค. 2562 10:59:23   เข้าชม   147

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2562
11 ธ.ค. 2562 10:41:10   เข้าชม   152

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562
11 ธ.ค. 2562 10:39:36   เข้าชม   152

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
3 ธ.ค. 2562 15:11:46   เข้าชม   143

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
27 พ.ย. 2562 10:42:10   เข้าชม   173

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562
22 พ.ย. 2562 09:19:30   เข้าชม   150

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล รายงานแสดงฐานะทางการเงินและอื่นๆ 2562
15 พ.ย. 2562 15:19:56   เข้าชม   151

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
15 พ.ย. 2562 13:42:50   เข้าชม   166

สรุปผลการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวสวนปาล์มน้ำมัน
12 พ.ย. 2562 10:14:05   เข้าชม   151

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2562
4 พ.ย. 2562 13:32:36   เข้าชม   171

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562
28 ต.ค. 2562 10:19:26   เข้าชม   146

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562
28 ต.ค. 2562 10:17:13   เข้าชม   144

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2562
28 ต.ค. 2562 10:14:56   เข้าชม   144

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2562
9 ต.ค. 2562 12:03:11   เข้าชม   152

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2562
9 ต.ค. 2562 12:02:25   เข้าชม   142

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2562
7 ต.ค. 2562 14:00:17   เข้าชม   156

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2562
7 ต.ค. 2562 13:57:55   เข้าชม   154

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3 ต.ค. 2562 11:42:41   เข้าชม   159

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
3 ต.ค. 2562 11:41:47   เข้าชม   152

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งสายงานประเภทวิชาการ
27 ก.ย. 2562 12:13:57   เข้าชม   213

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562
27 ก.ย. 2562 08:57:15   เข้าชม   154

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลโนนตาล
29 ส.ค. 2562 10:29:33   เข้าชม   233

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
30 ส.ค. 2562 14:20:14   เข้าชม   153

ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
28 ส.ค. 2562 08:47:40   เข้าชม   157

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒
9 ส.ค. 2562 12:46:34   เข้าชม   162

วารสาร บันทึกเส้นทางเทศบาล
22 ก.ค. 2562 10:04:48   เข้าชม   171

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้างทั้วไป ครั้งที่4/2562
15 ก.ค. 2562 09:29:19   เข้าชม   177

รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
12 ก.ค. 2562 13:58:59   เข้าชม   166

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการของเทศบาลตำบลโนนตาล2562
12 ก.ค. 2562 13:57:33   เข้าชม   174

ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 2561
9 ม.ค. 2561 11:23:31   เข้าชม   167

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร62
5 ก.ค. 2562 11:40:45   เข้าชม   175

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
26 มิ.ย. 2562 11:43:54   เข้าชม   184

บัญชีรายละเอียดกรอบอัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563
26 มิ.ย. 2562 11:37:42   เข้าชม   255

แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
26 มิ.ย. 2562 11:13:04   เข้าชม   200

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
26 มิ.ย. 2562 11:09:56   เข้าชม   178

สรุปผลงาน ปีงบประมาณ 2561
26 มิ.ย. 2562 11:03:12   เข้าชม   184

แผนพัฒนา ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
26 มิ.ย. 2562 11:02:16   เข้าชม   176

ประกาศแผนการดำเนินงาน ปี62
26 มิ.ย. 2562 11:01:19   เข้าชม   189

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต1
26 มิ.ย. 2562 10:12:01   เข้าชม   209

ประกาศเจตจำนงสุจริต1
26 มิ.ย. 2562 10:11:32   เข้าชม   178

สรุปจัดซื้อ กรกฎาคม2561
26 มิ.ย. 2562 09:19:16   เข้าชม   169

สรุปจัดซื้อ สิงหาคม 2561
26 มิ.ย. 2562 09:18:32   เข้าชม   167

รายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ2561
25 มิ.ย. 2562 16:19:54   เข้าชม   181

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
25 มิ.ย. 2562 15:26:51   เข้าชม   175

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1ตค60 30 กย61 และ 1ตค61 ถึง21 มีค62 ไตรมาสที่2
25 มิ.ย. 2562 15:08:51   เข้าชม   210

แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 กองช่าง
25 มิ.ย. 2562 12:15:39   เข้าชม   204

แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 สำนักปลัด
25 มิ.ย. 2562 11:05:54   เข้าชม   188

แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 กองคลัง
25 มิ.ย. 2562 10:51:31   เข้าชม   180

คำร้องขอใช้น้ำประปา
25 มิ.ย. 2562 10:10:30   เข้าชม   233

รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุค
21 มิ.ย. 2562 12:34:23   เข้าชม   203

แผนพัฒนาบุคลากร-ปี-2562
21 มิ.ย. 2562 12:33:40   เข้าชม   208

คำอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.๑
21 มิ.ย. 2562 12:03:51   เข้าชม   259

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
21 มิ.ย. 2562 12:01:39   เข้าชม   190

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
21 มิ.ย. 2562 12:00:14   เข้าชม   210

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
21 มิ.ย. 2562 11:57:12   เข้าชม   209

ขอหนังสือรับรองว่ามีสิ่งปลูกสร้างอยู่จริง
21 มิ.ย. 2562 11:54:19   เข้าชม   221

แบบฟอร์มขุดดิน ถมดิน
21 มิ.ย. 2562 11:48:59   เข้าชม   213

คำขออนุญาติก่อสร้าง ข.1.pdf
21 มิ.ย. 2562 11:47:14   เข้าชม   192

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ (แบบ ด 1) กองช่าง
21 มิ.ย. 2562 11:43:25   เข้าชม   192

คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบธพ.น3) กองช่าง
21 มิ.ย. 2562 11:40:34   เข้าชม   193

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ (แบบ ธพ.น.1) กองช่าง
21 มิ.ย. 2562 11:38:29   เข้าชม   204

แบบคำขอรับใบอนุญาต งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
21 มิ.ย. 2562 11:36:43   เข้าชม   194

หนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน
21 มิ.ย. 2562 11:34:11   เข้าชม   182

ท.ร.600 ใบรับแจ้งการย้ายออก
21 มิ.ย. 2562 11:32:52   เข้าชม   175

ท.ร.4 ใบรับแจ้งการตาย
21 มิ.ย. 2562 11:31:19   เข้าชม   180

ท.ร.100 ใบรับแจ้งการเกิด
21 มิ.ย. 2562 11:30:29   เข้าชม   178

หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ประกอบกิจการ
21 มิ.ย. 2562 11:25:56   เข้าชม   178

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ออนไลน์)
21 มิ.ย. 2562 11:24:13   เข้าชม   182

แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
21 มิ.ย. 2562 11:19:47   เข้าชม   184

วิธีการตั้งค่า เพื่อยื่นชำระภาษีอนนไลน์
21 มิ.ย. 2562 11:16:27   เข้าชม   185

แบบ ภ.อ.01 คำร้องยื่นแบบแสดงรายการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เสียภาษี
21 มิ.ย. 2562 11:09:37   เข้าชม   175

ใบขออนุญาติใช้รถน้ำเอนกประสงค์
21 มิ.ย. 2562 11:03:37   เข้าชม   177

หนังสือมอบอำนาจ
21 มิ.ย. 2562 10:58:56   เข้าชม   174

แบบคำร้องทั่วไป งานกองข่าง
21 มิ.ย. 2562 10:49:57   เข้าชม   179

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
20 มิ.ย. 2562 09:13:02   เข้าชม   182

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 เรื่องซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ
20 มิ.ย. 2562 09:01:17   เข้าชม   169

แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือแผนการจัดการพัสดุ พ.ศ. 2562 ซ่อมสร้างถนนลาดยางฯ
20 มิ.ย. 2562 15:37:46   เข้าชม   176

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
20 มิ.ย. 2562 14:50:42   เข้าชม   185

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยพิเศษข้าราชการ
20 มิ.ย. 2562 14:49:51   เข้าชม   186

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทน จนท.ที่ปฏิบัติงานของเทศบาล2561
20 มิ.ย. 2562 14:48:09   เข้าชม   205

วินัยข้าราชการท้องถิ่น
20 มิ.ย. 2562 14:47:08   เข้าชม   193

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินปี 61
20 มิ.ย. 2562 14:45:35   เข้าชม   208

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
20 มิ.ย. 2562 14:41:27   เข้าชม   206

หลักเกณฑ์และวืธืการประเมินผลการปฏิบัติงานฯงบ๖๐
20 มิ.ย. 2562 12:38:06   เข้าชม   173

หลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
20 มิ.ย. 2562 12:37:34   เข้าชม   172

หลักเกณฑ์การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้งฯ
20 มิ.ย. 2562 12:36:59   เข้าชม   181

หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์พนักงานจ้าง
20 มิ.ย. 2562 12:35:20   เข้าชม   168

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก2557
20 มิ.ย. 2562 12:34:47   เข้าชม   172

วินัยข้าราชการ อปท
20 มิ.ย. 2562 12:33:46   เข้าชม   157

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
20 มิ.ย. 2562 12:32:49   เข้าชม   157

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ
20 มิ.ย. 2562 12:27:32   เข้าชม   165

หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
20 มิ.ย. 2562 12:26:44   เข้าชม   160

ประกาศจัดลงคนสู่ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 2562 12:26:10   เข้าชม   164

การพัฒนาคุณธรรม
20 มิ.ย. 2562 12:25:13   เข้าชม   162

สรุปจัดซื้อพฤษภาคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:53:59   เข้าชม   161

สรุปจัดซื้อ ปีงบประมาณ ม.ค. 2561
20 มิ.ย. 2562 11:52:12   เข้าชม   171

สรุปจัดซื้อ เมษายน 2562
20 มิ.ย. 2562 11:50:42   เข้าชม   172

สรุปจัดซื้อ มีนาคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:49:52   เข้าชม   165

สรุปจัดซื้อ มกราคม2562
20 มิ.ย. 2562 11:48:59   เข้าชม   167

สรุปจัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2562
20 มิ.ย. 2562 11:47:34   เข้าชม   167

สรุปจัดซื้อ ธันวาคม2561
20 มิ.ย. 2562 11:44:29   เข้าชม   155

สรุปจัดซื้อ พฤษจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:43:38   เข้าชม   162

สรุปจัดซื้อตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:41:21   เข้าชม   154

สรุปจัดซื้อ มิถุนายน๖๑
20 มิ.ย. 2562 11:38:36   เข้าชม   163

สรุปจัดซื้อ พฤษภาคม๖๑
20 มิ.ย. 2562 11:37:32   เข้าชม   162

สรุปจัดซื้อ เมษายน61
20 มิ.ย. 2562 11:36:38   เข้าชม   158

สรุปจัดซื้อ มีนาคม61
20 มิ.ย. 2562 11:35:24   เข้าชม   158

สรุปจัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2561
20 มิ.ย. 2562 11:32:52   เข้าชม   169

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม2562
20 มิ.ย. 2562 11:30:51   เข้าชม   156

สรุปจัดจ้างเมษายน2562
20 มิ.ย. 2562 11:29:32   เข้าชม   169

สรุปจัดจ้าง กพ. 2562
20 มิ.ย. 2562 11:27:46   เข้าชม   164

สรุปจัดจ้าง มกราคม 2562
20 มิ.ย. 2562 11:25:53   เข้าชม   160

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:24:12   เข้าชม   159

สรุปจัดจ้าง ธันวาคม 2560
20 มิ.ย. 2562 11:23:17   เข้าชม   165

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2560
20 มิ.ย. 2562 11:22:08   เข้าชม   166

สรุปจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:21:03   เข้าชม   162

สรุปจัดจ้าง ตุลาคม 2560
20 มิ.ย. 2562 11:20:06   เข้าชม   166

สรุปจัดจ้างตุลาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:19:06   เข้าชม   162

สรุปจัดจ้าง กันยายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:17:57   เข้าชม   166

สรุปจัดจ้าง สิงหาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:16:40   เข้าชม   160

สรุปจัดจ้าง กรกฎาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:15:52   เข้าชม   159

สรุปจัดจ้าง มิถุนายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:14:58   เข้าชม   164

สรุปจัดจ้าง พฤษภาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:14:05   เข้าชม   164

สรุปจัดจ้าง เมษายน 2561
20 มิ.ย. 2562 11:13:08   เข้าชม   162

สรุปจัดจ้าง มีนาคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:11:57   เข้าชม   165

สรุปจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561
20 มิ.ย. 2562 11:10:54   เข้าชม   161

สรุปจัดจ้าง มกราคม 2561
20 มิ.ย. 2562 11:09:29   เข้าชม   150

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยวิธีตกลงราคา ไตรมาส2
19 มิ.ย. 2562 16:05:28   เข้าชม   161

ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยวิธีตกลงราคา ไตรมาส1
19 มิ.ย. 2562 16:04:04   เข้าชม   142

แผนผังการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน
19 มิ.ย. 2562 14:20:40   เข้าชม   166

การร้องเรียน/ร้องทุกข์
19 มิ.ย. 2562 14:16:35   เข้าชม   195

ประกาศรับสมัครสอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 2562
17 มิ.ย. 2562 15:13:50   เข้าชม   188

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับที่ ๑ , ๓ ,๔)
14 มิ.ย. 2562 14:22:36   เข้าชม   194

บัญชีแผนอัตรากำลังล่าสุด 58
14 มิ.ย. 2562 14:18:47   เข้าชม   189

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (เบิกได้เต็ม)
14 มิ.ย. 2562 12:08:57   เข้าชม   182

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับ อปท.
12 มิ.ย. 2562 16:28:49   เข้าชม   167

สรุปจัดจ้างพฤษภาคม62
12 มิ.ย. 2562 14:01:03   เข้าชม   149

สรุปจัดจ้างเมษายน62
12 มิ.ย. 2562 13:59:47   เข้าชม   156

สรุปจัดซื้อ เมษายน 2562
12 มิ.ย. 2562 13:58:48   เข้าชม   157

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง รอ.ถ.29-007
29 มี.ค. 2562 11:50:28   เข้าชม   199

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง รอ.ถ.29-004
29 มี.ค. 2562 11:44:09   เข้าชม   198

ประกวดราคาจ่างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-004 ทางหลวง215 โนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่าว 9780 ตรม
29 มี.ค. 2562 11:35:38   เข้าชม   272

ประกวดราคาจ่างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-007 สายสามแยกบ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา -บ้านโนนเหลี่ยม หมู่6โนนตาล กว้าง6 ยาว1650ม
29 มี.ค. 2562 11:23:01   เข้าชม   205

ประกาศผลสอบคัดเลือกและเลือสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/2562
29 มี.ค. 2562 11:04:23   เข้าชม   213

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่2562
26 มี.ค. 2562 09:00:27   เข้าชม   196

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทงแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-004สายสามแยกบ้านโนนเหลี่ยม คุ้มเหล่ากา ฯ
22 มี.ค. 2562 12:09:26   เข้าชม   201

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทงแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.29-007
22 มี.ค. 2562 12:05:13   เข้าชม   184

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/2562
8 มี.ค. 2562 15:02:14   เข้าชม   223

ประกวดราคาจ้างก่่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายแยกทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ29-007 บ้านโนนเหลี่ยม คู้มมเหล่ากา ม6
6 มี.ค. 2562 15:39:13   เข้าชม   199

ประกวดราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายแยกทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ29-004 บ้านโนนเหลี่ยม คู้มเหล่ากา ม6
6 มี.ค. 2562 15:36:00   เข้าชม   203

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม
6 มี.ค. 2562 15:27:58   เข้าชม   207

ประกาศ แบบ บก 01 ประกาศซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายแยกทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ29-007 บ้านโนนเหลี่ยม คู้มมเหล่ากา ม6
6 มี.ค. 2562 15:25:26   เข้าชม   169

ประกาศ แบบ บก 01 ประกวดราคาจ้างก่อร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายแยกทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ29-004 บ้านโนนเหลี่ยม คู้มเหล่ากา ม6
6 มี.ค. 2562 15:22:43   เข้าชม   179

ประกาศราคากลาง
6 มี.ค. 2562 15:07:36   เข้าชม   226

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
28 ก.พ. 2562 13:46:29   เข้าชม   218

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2562
26 ก.พ. 2562 09:43:38   เข้าชม   213

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๒
7 ก.พ. 2562 13:47:16   เข้าชม   219

แต่งตั้งผู้มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติประจำเทศบาลตำบลโนนตาล
8 ม.ค. 2562 08:28:46   เข้าชม   274

สรุปผลการดำเนินการเช่าในรอบเดือน ตุลาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 15:03:32   เข้าชม   228

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2560
19 ธ.ค. 2561 15:02:42   เข้าชม   241

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2560
19 ธ.ค. 2561 14:59:26   เข้าชม   230

สรุปผลการดำเนินการเช่าในรอบเดือน ตุลาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 14:55:47   เข้าชม   224

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน ตุลาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 14:54:57   เข้าชม   222

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน มิถุนายน 2561
19 ธ.ค. 2561 14:54:05   เข้าชม   232

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
19 ธ.ค. 2561 14:53:19   เข้าชม   210

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน เมษายน 2561
19 ธ.ค. 2561 14:52:21   เข้าชม   223

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
19 ธ.ค. 2561 14:51:09   เข้าชม   229

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป2562
18 ธ.ค. 2561 09:17:29   เข้าชม   277

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
14 ธ.ค. 2561 10:13:27   เข้าชม   228

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561
14 ธ.ค. 2561 10:12:02   เข้าชม   215

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
14 ธ.ค. 2561 10:10:37   เข้าชม   204

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
14 ธ.ค. 2561 10:09:28   เข้าชม   212

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
14 ธ.ค. 2561 10:07:44   เข้าชม   202

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
14 ธ.ค. 2561 10:06:14   เข้าชม   218

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
14 ธ.ค. 2561 09:59:04   เข้าชม   212

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
14 ธ.ค. 2561 09:57:54   เข้าชม   220

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
14 ธ.ค. 2561 09:54:47   เข้าชม   212

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2562
12 ธ.ค. 2561 09:46:12   เข้าชม   248

ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติประสงค์ขุดหลอกปหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตึ้นเขิน (หนองสิม)
11 ธ.ค. 2561 15:30:53   เข้าชม   300

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
20 พ.ย. 2561 15:39:57   เข้าชม   264

รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
20 พ.ย. 2561 11:42:01   เข้าชม   302

รายงานงบฐานะทางการเงิน
20 พ.ย. 2561 10:19:32   เข้าชม   273

ประกาศสรรหาผู้ที่จะขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยนช์ที่เติ้นเขิน หนองหสิม
20 พ.ย. 2561 09:58:01   เข้าชม   273

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักปลัดเทศบาลตำบลโนนตาล
21 ก.พ. 2561 10:17:28   เข้าชม   250

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่ง หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6
8 ก.พ. 2561 10:16:59   เข้าชม   238

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านป่ายาง
8 ก.พ. 2561 10:16:22   เข้าชม   234

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี(คุ้มน้อย)
8 ก.พ. 2561 10:15:53   เข้าชม   256

เปิดเผยราคากลาง
8 ก.พ. 2561 10:15:24   เข้าชม   269

เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนตาล
26 ม.ค. 2561 10:14:32   เข้าชม   255

สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
25 ม.ค. 2561 10:14:00   เข้าชม   237

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
25 ม.ค. 2561 10:13:33   เข้าชม   241

สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
25 ม.ค. 2561 10:12:59   เข้าชม   232

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
25 ม.ค. 2561 10:12:29   เข้าชม   234

สรุปผลการจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
25 ม.ค. 2561 10:12:01   เข้าชม   233

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
25 ม.ค. 2561 10:11:25   เข้าชม   227

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำอุปโภค หมู่ที่ 8 บ้านหนองผือ
6 ม.ค. 2561 10:10:36   เข้าชม   193

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านโนนม่วง
9 ม.ค. 2561 10:10:12   เข้าชม   211

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว
9 ม.ค. 2561 10:09:01   เข้าชม   221

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายใน ศพด.โนนตาล
22 พ.ย. 2560 10:07:59   เข้าชม   211

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายใน ศพด.โนนตาล
22 พ.ย. 2560 10:07:32   เข้าชม   203

เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลุมบ่อทรายสนามเด็กเล่น
22 พ.ย. 2560 10:06:44   เข้าชม   235

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านอีเม้ง
6 พ.ย. 2560 10:06:10   เข้าชม   203

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาลน้อย
6 พ.ย. 2560 10:05:18   เข้าชม   213

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 7 บ้านอีเม้ง
6 พ.ย. 2560 10:04:51   เข้าชม   201

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี
6 พ.ย. 2560 10:04:24   เข้าชม   213

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล
18 ต.ค. 2560 10:03:47   เข้าชม   200

สรุปผลจัดซื้อ ประจำเดือน กันยายน 2560
3 ต.ค. 2560 10:03:20   เข้าชม   205

สรุปผลจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
3 ต.ค. 2560 10:02:45   เข้าชม   192

สรุปผลจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
18 ก.ย. 2560 10:02:07   เข้าชม   207

สรุปผลจัดซื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2560
18 ส.ค. 2560 10:00:54   เข้าชม   209

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10-3 บ้านโนนตาลน้อย-บ้านโน
31 ส.ค. 2560 09:59:53   เข้าชม   205

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7-8 บ้านอีเม้ง-บ้านหนองผือ
31 ส.ค. 2560 09:58:09   เข้าชม   209

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโพนเหลี่ยม
31 ส.ค. 2560 09:53:41   เข้าชม   203

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโพนศรี(คุ้มน้อย)
31 ส.ค. 2560 09:53:12   เข้าชม   216

สรุปผลจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 2560 09:52:41   เข้าชม   195

สรุปผลจัดซื้อ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
30 ส.ค. 2560 09:52:12   เข้าชม   194

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 ก.ค. 2560 09:51:35   เข้าชม   212

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประ
18 ก.ค. 2560 09:51:10   เข้าชม   190

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราค [
18 ก.ค. 2560 09:50:28   เข้าชม   199

รายชื่อผู้ยื่นซองโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิงได้)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000ลิตร
14 ก.ค. 2560 09:50:01   เข้าชม   206

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมิถุนายน2560
7 ก.ค. 2560 09:48:03   เข้าชม   198

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2560
7 ก.ค. 2560 09:47:27   เข้าชม   208

รายงานผลการรับซองเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
6 ก.ค. 2560 09:46:49   เข้าชม   204

แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน เทศบาลตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
4 ก.ค. 2560 09:45:06   เข้าชม   216

ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (รถบรรทุกน้ำ 8000 ลิตร)
26 มิ.ย. 2560 09:44:28   เข้าชม   198

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่องคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพา
23 มิ.ย. 2560 09:43:45   เข้าชม   211

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2560
16 มิ.ย. 2560 09:43:05   เข้าชม   208

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนพฤษภาคม2560
16 มิ.ย. 2560 09:42:30   เข้าชม   210

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่1-10
25 พ.ค. 2560 09:41:56   เข้าชม   187

เปิดเผยราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิงได้ขนาด 8000 ลิตร)
25 พ.ค. 2560 09:41:27   เข้าชม   214

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2560
15 พ.ค. 2560 09:40:44   เข้าชม   204

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน2560
15 พ.ค. 2560 09:40:08   เข้าชม   195

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนมีนาคม2560
19 เม.ย. 2560 09:39:35   เข้าชม   199

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2560
19 เม.ย. 2560 09:39:00   เข้าชม   184

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
12 เม.ย. 2560 09:38:21   เข้าชม   206

เปิดเผยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4
12 เม.ย. 2560 09:37:36   เข้าชม   204

เปิดเผยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สานทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 4
12 เม.ย. 2560 09:36:41   เข้าชม   200

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาลน้อย หมู่ที่10
23 มี.ค. 2560 09:36:10   เข้าชม   196

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4
23 มี.ค. 2560 09:35:28   เข้าชม   207

สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2560
22 มี.ค. 2560 09:34:34   เข้าชม   180

สรุปผลการจัดซื้อประจำเดือนกุมภาพันธ์2560
22 มี.ค. 2560 09:33:59   เข้าชม   208

ประกาศเทศบาลตำบลโนนตาล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [
3 มี.ค. 2560 09:33:15   เข้าชม   204

สรุปผลการจัดซื้อเดือนมกราคม2560
6 ก.พ. 2560 09:32:40   เข้าชม   209

สรุปผลการจัดจ้างมกราคม2560
6 ก.พ. 2560 09:31:56   เข้าชม   196

เปิดเผยราคากลางก่อสร้างถนนคอนครีตเสริมเหล็กม.2,ม.5,ม.6,ปรับปรุงผิวถนนลูกรังม.5และปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
3 ก.พ. 2560 09:30:32   เข้าชม   195

สรุปผลการจัดจ้างและจัดซื้อเดือนธันวาคมพ.ศ.2559
3 ก.พ. 2560 09:29:56   เข้าชม   201

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านโนนตาล ,หมู่ที่5 บ้านโพนศรี,
26 ม.ค. 2560 09:28:58   เข้าชม   212

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 มิ.ย. 2561 09:03:22   เข้าชม   246

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
6 มิ.ย. 2561 09:01:43   เข้าชม   253

เทศบัญญัติเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลโนนตาล
3 ก.พ. 2561 08:59:54   เข้าชม   246

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนตาลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลโนนตาล
20 ก.พ. 2561 08:56:07   เข้าชม   237

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
26 ธ.ค. 2560 08:54:23   เข้าชม   251

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
21 ธ.ค. 2560 08:52:14   เข้าชม   245

ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 พ.ย. 2560 08:48:50   เข้าชม   226

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
29 พ.ย. 2560 08:47:22   เข้าชม   249

งานนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯ
14 พ.ย. 2560 08:45:21   เข้าชม   239

ประกาศผลการสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
24 ส.ค. 2560 08:43:17   เข้าชม   235

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
17 ส.ค. 2560 08:41:05   เข้าชม   223

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ของ ทต.โนนตาลปีงบประมาณ 2560
24 ก.ค. 2560 08:38:30   เข้าชม   222

ประกาศการอนุมัติและประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
4 ก.ค. 2560 08:36:27   เข้าชม   234

ภาพถ่ายโครงการถนน คสล ม8 ข้างวัด
23 มิ.ย. 2560 08:34:34   เข้าชม   227

ภาพถ่ายประกอบโครงการฯ ถนน ลูกรัง ม5
23 มิ.ย. 2560 08:32:30   เข้าชม   225

โครงการก่อสร้างถนน ไหล่ทาง ม3
23 มิ.ย. 2560 08:27:42   เข้าชม   242

ทดสอบ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
10 ต.ค. 2561 16:04:09   เข้าชม   274

โครงการบูรณะศาสนสถาน หลวงปู่หนองโดน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหลี่ยม
9 พ.ย. 2560 09:54:11   เข้าชม   234

โครงการบูรณะศาสนสถาน หลวงปู่หนองโดน หมู่ที่ 6 บ้านโนนเหลี่ยม
9 พ.ย. 2561 15:54:09   เข้าชม   232

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7-8
15 ก.ย. 2560 15:51:59   เข้าชม   249

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1
9 มิ.ย. 2560 09:46:38   เข้าชม   248

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
9 มิ.ย. 2560 09:44:16   เข้าชม   253

ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
9 มิ.ย. 2560 09:38:10   เข้าชม   244

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ฉบับปรับปรุงใหม่ (ฉบับที่ ๓)
9 มิ.ย. 2560 09:23:24   เข้าชม   246