สมาชิกสภาเทศบาล


นายเสน่ห์ สุวรรณาช
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนตาล

นายสวาท จอมคำสิงห์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนตาล

นายชุติพนธ์ โฉมเฉลา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโนนตาล

นายสีไพร ไกยสวน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต1

นายรุ่ง ศรีทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต1

นายแหวน อุ่นเนตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต1

นายเรืองชัย สายเบาะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต1

นายวรพันธ์ ดวงประทุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต1

นางบุญร่วม คำวิไล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต2

นายบุญชู บุญโท
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต2

นายชาตินรักษ์ ศรีโคตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต2

นายรื่น ศรีอุดร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนตาล เขต2