คณะผู้บริหาร


นายถาวร จอมคำสิงห์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เบอร์โทร 0983684217

นายพิลัย ศิรเวช
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เบอร์โทร 0828115342

นายสุวพงษ์ วินทะไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล เบอร์โทร 0828115342

นายสุรเดช ศรีทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรี เบอร์โทร 0823619511

นายคำผาย วินทะไชย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี