คณะผู้บริหาร


นายวุฒิชัย บุญชิต
นายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล

นายถาวร จอมคำสิงห์
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล

นายสุวพงษ์ วินทะไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล

นายมีชัยลักษณ์ นรสิงห์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล

นายสุรเดช ศรีทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนตาล